Algemene Ledenvergadering/Jaarvergadering 19 februari 2019 Aansluitend Lezing Frits Hoogers: ( ‘Gardenista’)

AGENDA JAARVERGADERING 19 februari 2019 OpeningNotulen jaarvergadering 2018Verslag van de secretaris over 2018Verslag van de penningmeester over 2018Verslag kascommissie / benoemen nieuw lid kascommissieDecharge penningmeesterBegroting voor 2019Wisseling bestuursledenCommissieledenEreledenJubilea ledenRondvraagSluiting Jaarvergadering van de afdeling Salland van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde (beter bekend als Groei en Bloei). 13 maart 2018, Annahuis Raalte, aanvang 19.30 uur Het voltallige bestuur is aanwezig: Ed Penninks, voorzitter Shirley van Heck, secretaris en waarnemend penningmeester Inge ter Haar, bestuurslid activiteiten Sjoerd Witteveen, bestuurslid excursies Notulen Opening: de voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkomNotulen jaarvergadering 2017: de notulen waren gepubliceerd en worden niet opnieuw voorgelezen. Geen commentaar vanuit de leden.Verslag van de secretaris over 2017: de secretaris geeft een powerpoint presentatie met een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. Vanuit de vergadering kwam een verzoek om een toelichting op de tuinclubs. Wat doen die? Het formele sociale jaarverslag was beschikbaar op de website.Verslag van de penningmeester over 2017: de waarnemend penningmeester presenteert een overzicht van de financiën. We hebben het jaar met een positief resultaat afgesloten, dankzij bezuinigingen enerzijds en een goede opbrengst van met name de Lentefair en het bloembollen evenement. Uit de vergadering komt een voorstel om in een flitsmail te informeren welke leden de nieuwsbrief voortaan alleen digitaal willen ontvangen. Dit scheelt vooral in de portokosten.Verslag kascommissie: de kascommissie, bestaande uit Nelleke Trooster en Ben Veldkamp, rapporteert dat de boeken bij Marcel Evers zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Benoemen nieuw lid kascommissie: Nelleke Trooster is aftredend en het bestuur vraagt een vrijwilliger voor de kascommissie. Dit lukt niet direct, maar later wordt Annie Wijnberg bereid gevonden haar plaats in te nemen.Decharge penningmeester: de vergadering verleent de penningmeester en het bestuur decharge.Begroting 2018: de waarnemend penningmeester presenteert de begroting voor 2018.Benoemen nieuwe penningmeester: hoewel Marcel Evers vorig jaar was afgetreden als penningmeester, heeft hij het afgelopen jaar nog wel de boeken bijgehouden en de bankrekening beheerd, terwijl de secretaris de verantwoording voor begrotingen en uitgaven op zich nam. De voorzitter bedankt hem hiervoor. We hebben een nieuwe kandidaat penningmeester gevonden in mevrouw Janny Ehrenhard, die zich voorstelt. Uit de vergadering komt de vraag waarom een kandidaat van buiten de regio wordt voorgesteld, maar het antwoord is simpel; dat er binnen de regio niemand van de leden bereid bleek deze taak op zich te nemen, en Janny is lid en vrijwilliger. Zonder tegenkandidaten wordt de benoeming goedgekeurd.Commissieleden: de vergadering dient nieuwe commissies goed te keuren, en het afgelopen jaar hebben wij mevrouw Siny Jansen bereid gevonden met nog twee dames een Lezingencommissie te vormen. Dit wordt door de vergadering goedgekeurd.Jubilea leden: behalve twee bibliotheken is er dit jaar 1 lid 40 jaar lid van onze vereniging. Hij is uitgenodigd maar is helaas niet aanwezig.Activiteiten 2018/2019: het bestuur stelt het op prijs als leden meedenken over activiteiten. Wij horen het graag als u nieuwe ideeën heeft. Deelname aan de Luttenberg Tuinexpo 2019 is mogelijk als we ruim vooraf voldoende vrijwilligers kunnen vinden. Wij vragen iedereen die bereid is 1 of meerdere dagdelen een kraam te bemannen, zich te melden. Verder wijst de voorzitter op een nieuwe activiteit, een fotoworkshop, die dit jaar plaatsvindt en roept de leden op om mee te doen met Hart voor Salland. Verder brengt hij de opkomende activiteiten in herinnering, zoals de Paasworkshop en de Lentefair. Er zal een flitsmail gestuurd worden om te informeren welke leden interesse hebben om een nieuwe tuinclub te vormen.Rondvraag: uit de vergadering komt de suggestie om aansluiting te zoeken bij andere groene clubs. Wij zijn hier al op bescheiden schaal mee bezig (bijvoorbeeld IVN, Groenoverleg gemeente), maar zullen hier verder aandacht aan geven. Verder kwam uit de vergadering het advies om als je zelf geen computer hebt, buren te vragen jouw stem uit te brengen op Groei en Bloei Salland bij Hart voor Salland.Sluiting: hierna sluit de voorzitter de vergadering. Sociaal Jaarverslag 2018 van de KMTP Afdeling Salland Groei en Bloei Leden: Leden Wij begonnen het jaar met 284 leden en er zijn er in de loop van het jaar een aantal bijgekomen, maar met 26 afzeggingen eind 2018 staat het begin 2019 op 270, dus alweer een lichte daling. In 2018 hebben wij een aantal jubilarissen: de heer Geert Borgonje is 50 jaar lid, mevrouw de Groot Hemmink is 40 jaar lid, en we hebben vier leden die 25 jaar lid zijn. Hier zal op de jaarvergadering 2019 op gepaste wijze aandacht worden besteed. Inmiddels hebben wij van 178 leden een e-mail adres. Deze, plus een aantal mensen die geen lid zijn van de afdeling, ontvangen een flitsmail om ze te herinneren aan lezingen en andere activiteiten. Bestuur en commissies Het bestuur was aan het begin van het jaar als volgt samengesteld: voorzitter: Ed Penninks secretaris: Shirley van Heck penningmeester: Janny Ehrenhard bestuurslid excursies: Sjoerd Witteveen bestuurslid activiteiten: Inge ter Haar Dit bestuur werd ondersteund door een kerngroep van vrijwilligers: lezingen: Siny Janssen nieuwsbrief: Femke Wijma webmaster: Martin van der Linde ledenadministratie: Ingrid Harsselaar Bloemschikken: Ricky Smeenk Kerst- en Paasworkshop: Annie Groot Koerkamp Lentefair: Ine de Groot Jaarlijkse busreis: Jeanine en Martin van der Linde Open Tuinen weekend: Ineke Witteveen Naast deze kerngroep is er een grote groep van enthousiaste vrijwilligers die bij activiteiten helpen door kramen te bemannen, taarten te bakken, stands op te bouwen en weer af te breken enz. Zonder deze vrijwilligers zouden wij niet zoveel activiteiten kunnen aanbieden. Gedurende het jaar heeft Sjoerd Witteveen zijn bestuurstaken neergelegd. Aangezien daarmee het bestuur op 4 personen kwam en omdat Femke Wijma en Siny Janssen alle bestuursvergaderingen al bijwoonden hebben wij hen uitgenodigd om zitting te nemen in het bestuur. Dit dient door de ledenvergadering goedgekeurd te worden. Wij hopen de tuinenclubs te betrekken bij het organiseren van korte excursies. Verder heeft Ingrid Harsselaar besloten haar taak als ledenadministratie neer te leggen. Gelukkig vonden wij snel een vervanger in de persoon van Henny Overkempe. Ten slotte waren wij al enige tijd op zoek naar iemand die de PR op zich kon nemen, voornamelijk in de vorm van contacten met de pers onderhouden, zorgen dat persberichten op tijd verspreid worden, etc. Daarvoor hebben wij nu een externe vrijwilliger gevonden in de persoon van Daisy Eggermont. Communicatie Het bestuur is dit jaar niet naar bijeenkomsten geweest van de landelijke organisatie of van het rayon, omdat wij van mening zijn dat we via email, nieuwsbrieven en website voldoende op de hoogte zijn van wat er speelt. Wel hebben wij bij gelegenheid rechtstreeks contact met het landelijk bureau. Eens per jaar ontmoeten wij het bestuur van afdeling Ommen, en delen ervaringen, wat vaak leerzaam is. Met onze leden en andere belangstellenden communiceren we via flitsmail, nieuwsbrief, de website en facebook. De nieuwsbrief verschijnt nu 1 x per seizoen, nl. met een winter, lente, zomer en herfstnummer (was 6x per jaar). Een poging om kosten verder te reduceren door de nieuwsbrief meer digitaal te verspreiden is maar ten dele gelukt, omdat niet alleen de drukprijzen maar ook de porto kosten onder de 250 exemplaren substantieel omhoog gaan. Lezingen De lezingen weden gehouden in het Annahuis in Raalte. De lezingen zijn gratis toegankelijk voor leden, niet-leden betalen 3,50. De lezingen werden doorgaans goed bezocht, met 30 78 toehoorders, maar dit jaar nauwelijks door niet-leden. Wij hopen dat dit aantal omhoog gaat door onze nieuwe vrijwilliger PR. Zoals voorheen werden er in 2018 zes lezingen gehouden: 18-1-2018 Olga Ekelenburg: zaaien en kweken van bijzondere eenjarigen 13-2-2018 Anna Kemp: de 4 jaargetijden in Natuurtuin Sinderen 15-03-2018 Ton Beumer: wijn, likeur en de relatie daar tussen 18-9-2018 Cor van Gelderen: hortensia's "hoe blauw wil je ze" 18-10-2018 Henny van der Wilt: 4 seizoenen in de kasteeltuin van Sypesteyn 13-11-2018 Will Christiaanse: bijzondere tuinen en kastelen in Engeland Excursies Het afgelopen jaar boden we de volgende excursies aan: 21 juni Middagexcursie naar de tuin van Fortmond in Olst, waar we met een grote groep van zon 20 deelnemers door de eigenaar werden rondgeleid 2 t/m 7 juli Tuinenreis naar Ierland (door Groei & Bloei Ommen) 11 augustus Jaarlijkse busreis naar Friesland (Boelenslaan, Beetsterzwaag & Appelscha). Door de grote droogte stonden niet alle tuinen er even fleurig bij, maar de taart, lunch en andere versnaperingen en het prettige gezelschap (38 deelnemers) maakte veel goed 1 september zaterdagochtendexcursie naar de tuinen op Landgoed Twickel. Een vrijwilliger gaf een rondleiding aan een klein groepje van ca. 8 mensen. Workshops Dit jaar hebben wij wat nieuwe workshops georganiseerd, maar niet alles bleek in trek: 22 januari en 6 februari kookworkshop: afgelast wegens onvoldoende belangstelling (7 aanmeldingen) 10 maart: zaaiworkshop ten behoeve van de lentefair: een aantal vrijwilligers kwam bijeen om bijzondere eenjarigen te zaaien om op de lentefair te verkopen. 21 maart: paasworkshop. Met 38 deelnemers in twee sessies blijvend populair 19 mei: workshop tuinfotografie met smartphone had 15 deelnemers in twee sessies 9 oktober: bollenmand maken had 32 deelnemers 12 december: kerstworkshop was met 61 deelnemers in drie sessies weer favoriet Andere activiteiten 14 maart boomfeestdag: Al een aantal jaren organiseert de afdeling dit met de gemeente Raalte. Dit keer was het in Heeten, in samenwerking met leerlingen van de St. Bernadetteschool. Voor de afdeling waren Geert Borgonje en Ellen de Vries hierbij betrokken. Ook dit jaar deden wij mee met hart voor Salland, maar doordat de opzet veranderd was en deelname makkelijker was de opbrengst lager. 6 mei Lentefair werd weer georganiseerd bij Arjan Schepers. Er waren dit jaar 27 kramen. 14, 15 juli: Open tuinen weekend 10 tuinen waren toegankelijk voor het publiek Bloemschikken: Zoals ieder jaar organiseren wij van september tot april een cursus bloemschikken, waarvoor we 34 deelnemers hadden. Dit jaar hebben wij geprobeerd de belangstelling te vergroten door het organiseren van een beginnerscursus en door het mogelijk te maken een enkele avond mee te doen, maar hiervoor was onvoldoende belangstelling. Tuinclubs De afdeling heeft twee actieve tuinclubs van 20 leden per club die beide geen leden meer aannemen en min of meer autonoom hun eigen programma organiseren. Daarnaast is het afgelopen jaar een begin gemaakt met een nieuwe tuinenclub, die nog maar 6 leden telt en het komende jaar gaat beginnen met zijn activiteiten. De leden van de tuinclubs bezoeken elkaars tuinen, organiseren excursies naar tuinen en kwekers, en wisselen zaden, planten en informatie uit. Overleg met de gemeente Raalte Onze afdeling heeft al jaren een goede relatie met de gemeente Raalte. Een aantal jaren organiseren wij samen de boomfeestdag. Dit jaarlijks evenement in samenwerking met een basisschool geeft een grote voldoening en draagt ook bij aan de doelstelling van onze vereniging. Ook dat wij als afdeling in Heeten een rotonde voor onze zorg hebben genomen qua aanleg en 5 jaar onderhoud getuigt van deze goede verstandhouding. Ook de gemeente is de laatste twee jaar aan het investeren door het Groen, samen doen initiatief. Dat heeft inmiddels geresulteerd in het bloembollenprojekt in Raalte Noord aan de Ridderschapsweg. Samen met de buurt is een plan gemaakt en zijn vele honderden bloembollen de grond in gegaan. De leerlingen van de basisschool de Linderte hebben meegeholpen. Het resultaat was ernaar. Voorjaar in de wijk. Wij willen dat ook doen ter afsluiting van het rotondeprojekt in Heeten. Ook zijn wij uitgenodigd, op voorspraak van de landelijke vereniging, om mee re denken en te praten over een initiatief van de provincie Overijssel om de voortuinen in de stedelijke omgeving mooier te maken. Hoewel die keuze een beetje voor de hand ligt , kunnen wij met de opgedane kennis hier ook wat mee doen. Tuinen van Salland Het afgelopen jaar hebben wij geprobeerd de samenwerking met de Tuinen van Salland te verbeteren door wederzijdse informatie te verbeteren. Op 2 september was er daardoor gratis toegang voor de leden van Groei en Bloei bij de deelnemende tuinen.

    • Locatie
    • De Plas 8
      8102CS Raalte
      Overijssel

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vind je op onze cookie instellingen pagina.

OK